Mia Högkvist projektledare för digitalisering Rettig ICC – Anki Molander & Tommy Lill kommunikation Nordic

Mia Högkvist kommer att starta i en ny roll hos Rettig ICC som projektledare, digitalisering. Rollen är en heltidsanställning som börjar den 17 september och varar i 12 månader. I sin nya roll kommer Mia att rapportera till Elina Niemelä, Direktör Strategi och Affärsutveckling, Rettig ICC i Helsingfors.

Som projektchef kommer Mia att hantera och genomföra RICC-omfattande projekt relaterade till digitalisering och processförbättringar. Hon kommer också att samordna samarbetet med externa leverantörer och andra tredje parter för att garantera ett effektivt genomförande av varje projekt. Mias första projekt att hantera är relaterade till implementering av produktinformation (PIM), Building Information Modeling (BIM) och nytt Content Management System (CMS).

Mia gick med i Rettig ICC 1997 och har arbetat som Customer Experience Manager, Nordics för varumärket Purmo under de senaste åren. Mia kommer även fortsättningsvis att förvalta marknadsföringsbudgeten för Norden samt några andra stödjande marknadsuppgifter på nordisk nivå. Merparten av hennes uppgifter kommer att överföras till Tommy Lill och Anki Molander.

Anki Molander (Omnichannel Optimizer) och Tommy Lill (Customer Experience Optimizer) kommer fortsättningsvis att sköta om digitaliseringsprojekt på lokal nivå och även fortsätta med PIM, BIM och CMS projekt på nordisk nivå. Därtill kommer de att sköta online och offline marknadsföring och kommunikation i nära samarbete med säljledningen inom Nordic Region. De kommer även att hantera kontakten till externa partners inom marknadsföring och kommunikation i Norden. Anki och Tommy har många års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom Rettig Nordic Region.

 

Mia Högkvist, Project Manager, Digitalization – Anki Molander & Tommy Lill Communication Nordic

Mia will start in a new role at Rettig ICC as Project Manager, Digitalization. The role is a full-time secondment that will start on the 17th of September and lasts for 12 months. In her new role, Mia will report to Elina Niemelä, Director, Strategy and Business Development, Rettig ICC, Helsinki.

As Project Manager, Mia will manage and execute RICC-wide projects related to digitalization and process improvements. She will coordinate collaboration with external vendors and other third parties to guarantee effective execution of each project. Mia’s first projects to manage are related to Product Information Management (PIM), Building Information Modeling (BIM) and Content Management System (CMS) renewal.

Mia joined Rettig ICC in 1997 and has worked as Customer Experience Manager, Nordics for the Purmo brand for the past years. Mia will continue to manage the marketing budget for Nordics as well as some other supporting marketing tasks. Her remaining duties will transfer to Tommy Lill and Anki Molander.

Anki Molander (Omnichannel Optimizer) and Tommy Lill (Customer Experience Optimizer) will continue to handle digitalization projects at local level and continue with PIM, BIM and CMS projects at Nordic level. In addition, they will manage online and offline marketing and communication in close collaboration with the Nordic Region sales management. They will also handle the contact to external partners in marketing and communication in Nordic region. Anki and Tommy have many years of experience in marketing and communication at Rettig Nordic region.